اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هلدینگ

حسین علی‌اکبرزاده
رئیس هیئت مدیره
نصراله محسنی‌‌بهبهانی
نایب رئیس هیئت مدیره
محمدرضا بابایی‌دره
عضو هیئت مدیره
علیرضا ولی‌پور
عضو هیئت مدیره
علی سیف الهی مقدم
عضو هیئت مدیره
علیرضا عباسیانفر
مدیر عامل
نام عضوشماره ثبت/ کد ملیسمتموظف/ غیر موظفمدرک تحصیلی
حسين علي اکبرزاده1286619580رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
نصراله محسني بهبهاني1861012411نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
محمدرضا بابائي دره4430520208عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
عليرضا ولي پور1930515227عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
علي سيف اللهي مقدم1249904633عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
مدیرعاملکد ملیمدرک تحصیلی
عليرضا عباسيانفر2000513654دکتري