اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هلدینگ

حسین علی‌اکبرزاده
رئیس هیئت مدیره
نصراله محسنی‌‌بهبهانی
نایب رئیس هیئت مدیره
محمدرضا بابایی‌دره
عضو هیئت مدیره
علیرضا ولی‌پور
عضو هیئت مدیره
علی سیف الهی مقدم
عضو هیئت مدیره
علیرضا عباسیانفر
مدیر عامل