اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هلدینگ

فرج اله فصیحی رامندی
رئیس هیئت مدیره
حمید رضایی
نایب رئیس هیئت مدیره
مجید غلاث
عضو هیئت مدیره
محمودرضا فیروزمند
عضو هیئت مدیره
عبدالله میرشکار
عضو هیئت مدیره
علیرضا عباسیانفر
مدیر عامل