چشم انداز و تحلیل فضای کسب و کار

  •  سند چشم انداز شرکت

طبق سند چشم انداز، اين شرکت می خواهد به عنوان يکی از شرکت های هلدينگ سرمايه گذاری برتر از لحاظ ارزش بازار مطرح باشد و با جذب و مديريت سرمايه در صنايع و خدمات سودآوری که دارای مزيت رقابتی می باشند با اولويت خدمات توزیع، خدمات مالی، صنايع کانی غير فلزی، ساختمانی و دارويی، بازرگاني و غذايی، بالاترين ارزش را برای سهامداران خود به ارمغان آورد.

  • بيانيه ماموريت شرکت

با بکارگيری شيوه های ارزش آفرينی، موجب افزايش بهره وری و بازدهی دارايی شرکت های گروه باشيم .

با سرمايه گذاری در توسعه و تکميل زنجيره های صنعت توزيع و مديريت برند، مزيت رقابتی خود را در بخش بازرگانی و توليدی تقويت کنيم .

در بازار سرمايه کشور با انجام سرمايه گذاری های سود آور بلند مدت با اولويت اعمال نفوذ غير کنترلی و مديريت ريسک پرتفوی رشد پايدار بازده سرمايه صاحبان سهام را به ارمغان آوريم .

با جذب و مديريت مطلوب سرمايه ها بهبود کارآفرينی و خلق ارزش را برای جامعه فراهم آوريم.

با ارتقای سطح انگيزه ها ضمن توسعه و تحول سرمايه های انسانی خود، سازمانی يادگيرنده و منعطف داشته باشيم تا با بکارگيری تمام استعداد و توان، بهترين ارزش آفرينی ها و نو آوری ها را ارائه دهيم.

ترکيب سرمايه گذاری های شرکت
توليدیصنعتی مينو خرمدره، صنعتی پارس مينو، شوکوپارس، صنایع غذايی مينو شرق، صنایع غذايی مينو فارس، صنایع غذایی مینو کاسپین، قند مینو فسا، کشت و صنعت ماریان(چاشنی)، شرکت رباط زاگرس، شرکت صنایع چاپ وبسته بندی تندیس مینو
بازرگانیپارس گستر مينو
صادراتیپرسوئيس
دارويی و بهداشتیدارويی، آرايشی و بهداشتی مينو
توزیع و پخششرکت پخش مویرگی قاسم ايران، پخش سراسری مينو، توسعه فروشگاه های زنجيره ای پيوند
عمران و ساختمانرهاورد سازندگی آزادگان
خدمات مالیخدمات مالی و مديريت معين آزادگان
بیمهشرکت پوشش گستر مینو، شرکت کارگزاری برخط آتیه سازان مینو
جمع20 شرکت