دکتر قدری: مدیران در حفظ و ارتقای سرمایه سهامداران کوشا باشند

دکتر حمیدرضا قدری مدیرعامل گروه صنعتی مینو در مراسم معارفه مدیران عامل شرکت‌های صنعتی مینو، صنعتی پارس مینو و رهاورد سازندگی آزادگان ضمن اشاره به خصایص بارز اخلاقی دکتر قاسمی و مهندس برزگری از زحمات ایشان در مدت تصدی مدیریت عاملی شرکت‌های صنعتی مینو و رسا تقدیر و تشکر نمود.

دکتر حمیدرضا قدری مدیرعامل گروه صنعتی مینو در مراسم معارفه مدیران عامل شرکت‌های صنعتی مینو، صنعتی پارس مینو و رهاورد سازندگی آزادگان ضمن اشاره به خصایص بارز اخلاقی دکتر قاسمی و مهندس برزگری از زحمات ایشان در مدت تصدی مدیریت عاملی شرکت‌های صنعتی مینو و رسا تقدیر و تشکر نمود.

دکتر قدری همچنین با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در هر سازمان گفت: هنگامی که یک فرد توسط سازمان آموزش داده شود و برای آن هزینه شود به منابع انسانی و در هنگامی که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد کند و به مرحله زایش و تولید دانش برسد به سرمایه انسانی مبدل می‌شود. اما این یک واقعیت انکار ناپذیر است که از سه دهه گذشته تاکنون، سرمایه انسانی کشورهای جهان سوم توسط کشورهای توسعه یافته در حال غارت است لذا این مهم ضرورت حفظ این ثروت انسانی را بیش از پیش برای ما نمایان می‌کند.

مدیرعامل گروه صنعتی مینو در ادامه خاطر نشان کرد: قدرت، القای دانایی می‌کند؛ لذا مدیری موفق است که بتواند به جای اعمال قدرت و استفاده از شیوه‌های مدیریت تقابلی، با بهره جستن از شیوه‌های مدیریت تعاملی، از توانمندی‌ها افراد در جهت رسیدن به اهداف سازمان نهایت بهره را ببرد. دکتر قدری مدیرعامل گروه صنعتی مینو در پایان سخنان خود متذکر شد که تمامی مدیران نسبت به اهمیت امانتی که تحت مدیریت خود دارند واقف باشند و در جهت حفظ سرمایه سهامداران و همچنین سرمایه انسانی شرکت‌ها و اهتمام به بهبود و ارتقای آن کوشا باشند.