دکتر عباسیانفر مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان پس از نشستی با دکتر زمانی مدیرعامل شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو، به همراه دکتر هوشنگ نژاد مدیرعامل شرکت صنعتی پارس مینو و مهندس خزرایی مدیرعامل شرکت قاسم ایران  از خطوط و ظرفیت های تولیدی شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو بازدید کردند.

دکتر عباسیانفر مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان پس از نشستی با دکتر زمانی مدیرعامل شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو، به همراه دکتر هوشنگ نژاد مدیرعامل شرکت صنعتی پارس مینو و مهندس خزرایی مدیرعامل شرکت قاسم ایران  از خطوط و ظرفیت های تولیدی شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو بازدید کردند.