علیرضا ولی پور عضو هیات مدیره هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان: امنیت شغلی در گروه صنعتی مینو در سطح بالایی رعایت می شود

علیرضا ولی پور عضو هیات مدیره هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان در سی و یکمین سمینار هم اندیشی مدیران و روسای شعب شرکت قاسم ایران که از ۲۴ تا ۲۶ دی ماه با ضمن اشاره به امنیت شغلی موجود در گروه صنعتی مینو گفت: امروزه یکی از مهمترین دغدغه های نیروی انسانی، امنیت شغلی و برای کارفرمایان نیز ایجاد و تقویت این حس در میان سرمایه انسانی آنان است.

علیرضا ولی پور عضو هیات مدیره هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان در سی و یکمین سمینار هم اندیشی مدیران و روسای شعب شرکت قاسم ایران که از ۲۴ تا ۲۶ دی ماه با ضمن اشاره به امنیت شغلی موجود در گروه صنعتی مینو گفت: امروزه یکی از مهمترین دغدغه های نیروی انسانی، امنیت شغلی و برای کارفرمایان نیز ایجاد و تقویت این حس در میان سرمایه انسانی آنان است.
عضو هیات مدیره هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان به تشریح عوامل موثر در خصوص مسئله تضمین امنیت شغلی پرداخت و گفت: عدم وجود امنیت شغلی را می توان به صورت عام و خلاصه، به خطر افتادن شغل یک فرد و در پی آن از دست رفتن منبع درآمدش تعریف کرد. اما امروزه چالش جدید در این حوزه که می توان آن را بنیادی ترین دغدغه نیز شمرد، عدم وجود حس امنیت در افراد است که شما عزیزان به عنوان مدیران شرکت های زیرمجموعه گروه صنعتی مینو باید در افزایش این حس در بین نیروی انسانی خود تلاش کنید.
دکتر ولی پور در ادامه افزود: وجود امنیت شغلی در افراد می تواند بر روی نتیجه و خروجی کار تاثیر به سزایی داشته باشد و از این رو لازم است به صورت ویژه ای به این مولفه پرداخته شود همچنین عملی در خصوص کاهش این حس در نیروی انسانی، از سوی افراد در تمامی سطوح مدیریتی و بخش ها صورت نگیرد.
عضو هیات مدیره هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان در ادامه به قانون کار و ارتباط آن با امنیت شغلی اشاره کرد و گفت: اجرا و اهمیت دادن به بندهای مختلف قانون های بخصوصی که در زمینه ی کار و اشتغال در سطوح مختلف کشوری و بین المللی مطرح می شوند، می توانند به ایجاد و ارتقا امنیت شغلی افراد و در نتیجه افزایش انگیره نیروی انسانی منجر شود که خوشبختانه تمامی موارد در تک تک شرکت های زیرمجموعه گروه صنعتی مینو اجرا می شود.
دکتر ولی پور در ادامه به بعد روانی امنیت شغلی اشاره کرد و گفت: در بعضی موارد عدم امنیت شغلی صرفاً یک بحث روانی است و فرد شاغل با وجود امنیت شغلی، احساس عدم وجود این امنیت را دارد و به مراتب مدیران باید به این مهم توجه بیشتری داشته باشند که با رفتار غیر متعارف به ایجاد این حس در افراد دامن نزنند.
عضو هیات مدیره هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان در ادامه افزود: مدیران باید با توجه دقیق تر به مشکلات معیشتی و جلوگیری از ضایع شدن حقوق افراد در ایجاد فضای مناسب شغلی کوشش کنند.
دکتر ولی پور به مولفه های امنیت شغلی پرداخت و گفت: امنیت شغلی دارای 2 بعد احساسی و ویژگی های شغلی همانند دستمزد، مزایای کار و اختیارات فرد شاغل است که تغییر در این مولفه ها می تواند بر روی کیفیت امنیت شغلی تاثیر به سزایی بگذارد.
عضو هیات مدیره هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان در پایان افزود: قطعا با افزایش امنیت شغلی می توان از آسیب ها و صدمات به نیروی انسانی که از سرمایه های گروه صنعتی مینو هستند جلوگیری کرد.