تصویب تقسیم ۸۰ درصد سود خودکفا

صبح امروز چهارشنبه ۱۵ تیرماه مجمع عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان برگزار و سهامداران به تقسیم ۸۰ درصد سود رای دادند.

به گزارش روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به نقل از کدال. با حضور بیش از ۵۱ درصد سهامداران تشکیل شد که در نهایت سهامداران با تقسیم سود ۱۷۰ ریالی معادل ۸۰ درصد از سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ رای دادند و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
سهامداران روزنامه کیهان را به عنوان روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعيين گرديد.
پاداش هیات مدیره به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان ناخالص تصویب و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره مبلغ دو میلیون ۵۰۰ هزار تومان ناخالص به ازای حداقل یک جلسه در ماه تصویب گردید.