توزیع 70 درصدی سود شرکت قاسم ایران بین سهامداران

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قاسم ایران (سهامی عام) در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، با حضور نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شرکت و 86 درصد از سهامداران در سالن مجموعه ورزشی شرکت پارس مینو برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قاسم ایران (سهامی عام) در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، با حضور نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شرکت و 86 درصد از سهامداران در سالن مجموعه ورزشی شرکت پارس مینو برگزار شد.

به گزارش کدال  از 266 میلیارد و 664 میلیون و 638 هزار تومان سود خالص سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 مجمع عمومی با تقسیم 70 درصد از سود به میزان  186 میلیارد و 500 میلیون تومان  (هر سهم 373 ریال) بین سهامداران  موافقت کردند.

در این مجمع پس از استماع گزارش عملکرد هیات مدیره که توسط مدیرعامل شرکت قاسم ایران قرائت شد؛ ضمن تایید صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1400 ، روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی ها و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

سهامداران، شرکت های اقتصادی و خودکفایی آزادگان، صنعتی مینو، صنعتی پارس مینو، صادراتی پرسوئیس و شوکوپارس را به عنوان 5 عضو حقوقی هیات مدیره شرکت قاسم ایران به مدت 2 سال انتخاب کردند.