آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت شوکوپارس (سهامی عام) منتشر شد

به اسـتناد مصوبـۀ مجمع عمومی فوق العاده شرکت شوکوپارس سهامی عام، مورخ 25/خرداد ماه 99 جلسه هیئت مدیره31 شهریورماه امسال و همچنین به استناد مجوز شماره 107-760485/004 مورخ 20/06/1400 سازمــان بـورس و اوراق بهـادار، آگهی پذیره نویسی شرکت شوکوپارس با هدف افزایش ســرمایۀ شــرکت از طریـق صـدور سـهام جدیـد از مبلغ 145 میلیارد ریـال به مبلغ 400 میلیارد ریال، منقسم به 400 میلیون سـهم هزار ریالی منتشر شد.

به اسـتناد مصوبـۀ مجمع عمومی فوق العاده شرکت شوکوپارس سهامی عام، مورخ 25/خرداد ماه 99 جلسه هیئت مدیره31 شهریورماه امسال و همچنین به استناد مجوز شماره 107-760485/004 مورخ 20/06/1400 سازمــان بـورس و اوراق بهـادار، آگهی پذیره نویسی شرکت شوکوپارس با هدف افزایش ســرمایۀ شــرکت از طریـق صـدور سـهام جدیـد از مبلغ 145 میلیارد ریـال به مبلغ 400 میلیارد ریال، منقسم به 400 میلیون سـهم هزار ریالی منتشر شد.
سهامداران جهت دریافت حق تقدم افزایش سرمایه مرحله دوم شوکوپارس و اطلاع از جزئیات بیشتر این پذیره نویسی به سامانه اطلاع رسانی سهامداران شركت شوکوپارس (پرتال سهامداران) به آدرس https://sahamechoco.minoogroup.com مراجعه نمایند.