تصویب افزایش سرمایه ۷۱ درصدی قاسم

مجمع عمومی فوق العاده شرکت قاسم ایران با نماد «قاسم» امروز برگزار و افزایش سرمایه 71 درصدی این شرکت به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی مینو مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 29 اسفند 1400 شرکت قاسم ایران بر اساس مجوز افزایش سرمایه تاریخ 20 شهریور و آگهی منتشر شده در سامانه کدال، امروز شنبه دهم مهرماه در محل این شرکت با حضور سهامداران برگزار و موضوع افزایش سرمایه 71 درصدی از محل سود انباشته به تصویب مجمع عمومی رسید. به این ترتیب مبلغ افزایش سرمایه به طور کامل از محل سود انباشته تصویب شد و رقم افزایش سرمایه تا زمان برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.