با اتفاق آرا هیات مدیره؛ دکتر عباسیانفر به مدت دوسال دیگر مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان شد

با تصمیم هیات مدیره جدید شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، دکتر عباسیانفر به مدت دو سال دیگر به عنوان مدیرعامل ابقاء شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، در نخستین جلسه هیات مدیره جدید شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، دکتر علیرضا عباسیانفر با اتفاق آرا به مدت دو سال در سمت مدیریت عامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ابقاء شد.