انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

حسین علی‌اکبرزاده رئیس و نصراله محسنی بهبهانی نایب رئیس هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، صبح امروز در نخستین جلسه هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، اعضای هیات مدیره به اتفاق آرا آقای حسین علی‌اکبرزاده را به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای نصراله محسنی‌بهبهانی را به عنوان نایب رئیس جدید هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان انتخاب کردند.