راهنمای تایید صلاحیت حرفه ای و ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

تایید صلاحیت حرفه ای مدیران

https://khodkafa.co/wp-content/uploads/2021/05/TaeedSalaheyat.pdf

راهنمای کاربران ستان

https://khodkafa.co/wp-content/uploads/2021/05/RahnamyeSetan.pdf