انتصاب مدیریت حقوقی و امور قراردادهای شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

طی حکمی از سوی دکتر علیرضا عباسیانفر، آقای جواد بختیاری به سمت مدیریت حقوقی و امور قراردادهای شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی مینو، دکتر عباسیانفر مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان در بخشی از حکم انتصاب صادره با اشاره به سوابق و تجارب جواد بختیاری تدوین شرح وظایف مدیریت حقوقی و امور قراردادها در چهار محور اصلی، امور حقوقی و دعاوی، تنظیم و نظارت بر قراردادها، امور ثبتی و علائم تجاری و حفاظت و صیانت از اسناد مالکیت شرکت‌های گروه برشمرد و در 12 بند سیاست‌هایی را به منظور صیانت حقوقی از گروه صنعتی مینو اعلام کرد.

متن حکم انتصاب آقای بختیاری مدیریت حقوقی و امور قراردادهای شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به این شرح است:

جناب آقای جواد بختیاری

با توجه به سوابق، تجارب و اشراف جنابعالی به موضوعات گروه صنعتی مینو، شما را به سمت «مدیریت حقوقی و امور قراردادهای شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان» منصوب میکنم.

با عنایت باینکه هلدینگ در چند سال گذشته به نحو قابل توجهی توسعه پیدا کرده و حوزه فعالیت آن گسترش یافته و مسیر و چشم انداز گروه در سال جاری و سالهای آتی، سرمایه گذاری در سایر صنایع خواهد بود، لذا ضروری است ضمن بازنگری و سازماندهی مدیریت حقوق و امور قراردادهای هلدینگ، ساختار و چارت تشکیلاتی متناسب طراحی و تدوین گردد.

لازم است شرح وظایف مدیریت حقوقی و امور قراردادها در چهار محور اصلی، امور حقوقی و دعاوی، تنظیم و نظارت بر قراردادها، امور ثبتی و علائم تجاری و حفاظت و صیانت از اسناد مالکیت شرکتهای گروه، تدوین شود.

علیهذا اهم وظائف آن مدیریت به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- مدیریت و نظارت بر طرح و تعقیب دعاوی له و علیه شرکت های گروه اعم از حقوقی، کیفری، ثبتی و تهیه دادخواست، شکوائیه، دفائیه و لوایح قانونی و بطور کلی فرآیند دادرسی.

2- نظارت و مشاوره حقوقی به شرکتهای گروه در موضوعات حقوقی و تعهدآور از قبیل اخذ تعهد محضری، سپردن وثیقه ملکی، فک رهن، تبدیل تعهد و وثیقه، اخذ مبالغ تعهد و اسناد وثیقه و غیره و تایید ترخیص ضمانت نامه طرف های قرارداد.

3- تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و آیین نامه های مورد نیاز شرکتهای گروه و بازنگری در آیین نامه های موجود با همکاری واحدهای مربوطه.

4- بررسی، اظهارنظر و نظارت حقوقی در تهیه و تنظیم کلیه قراردادهای منعقده بین شرکتهای گروه با اشخاص حقیقی و حقوقی و مشاوره جهت عقد قرارداد.

5- بررسی و اظهارنظر در مورد مکاتبات در خصوص اختلاف شرکتهای گروه با طرف قراردادهای داخلی و خارجی و اختلافات مالیاتی، بیمه ای و اجرایی.

6- نظارت بر چگونگی انجام قراردادها و پیمان ها از نظر زمان بندی و محاسبه جرائم تاخیر مطابق مفاد قرارداد با همکاری واحدهای ذیربط و تهیه گزارش برای اینجانب.

7- نظارت بر فرآیند برگزاری مناقصه ها و مزایده های شرکت های گروه و بررسی اسناد مناقصه و مزایده.

8- ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و عندالزوم مصوبات هیات مدیره شرکتهای گروه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و همکاری با مبادی مربوطه جهت تنظیم صحیح صورتجلسات مذکور.

9- ثبت علائم تجاری جدید و تمدید علائم تجاری و برندهای موجود و نظارت بر دعاوی سوء استفاده و جعل علائم تجاری و برندهای گروه.

10- طراحی و برنامه ریزی جهت حفاظت و صیانت از اسناد مالکیت شرکتهای گروه اعم از اموال منقول و غیرمنقول و علائم تجاری.

11- سازماندهی وکلاء محلی و تهیه آیین نامه جهت تعیین حق الوکاله و نظارت بر روند عملکرد آنها.

12- رسیدگی به امور کارشناسان رسمی دادگستری و نظارت بر فرآیند ارجاع کارشناسی، اخذ گزارش و پرداخت حق الزحمه آنها.

توفیق شما را از درگاه حق خواهانم.

علیرضا عباسیانفر
مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان