افزایش سرمایه از محل تجديد ارزيابی دارايی های سرمايه ای استهلاک ناپذير نماد خودکفا و شرکت های زیر مجموعه

هیئت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با افزایش سرمايه از محل تجديد ارزيابی دارايی های سرمايه ای استهلاک ناپذير موافقت کرد.

هیئت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با افزایش سرمايه از محل تجديد ارزيابی دارايی های سرمايه ای استهلاک ناپذير موافقت کرد.
به نقل از کدال متن مصوبه هیئت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان بدین شرح است:
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزايش سرمايه به استحضار می رساند در راستای ضرورت اصـلاح و تقويت ساختار مالی هلـدينگ و شـرکت های تابعه از طريق شناسايی شـرکت های واجد شـرايط جهت انجام افزايش سـرمايه از محل تجديد ارزيابی دارايی های سرمايه ای استهلاک ناپذير (طبقه سرمايه گذاری ها)، اين موضوع در دستور کار اين هلدينگ و شرکت های تابعه قرار گرفت.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.