فرج اله فصيحی رامندی : گام های بلند شرکت رسا در مسير توسعه و پيشرفت

رئيس هيئت مديره شرکت اقتصادی و خودکفايی آزادگان تاکيد کرد: گام های بلند شرکت رسا در مسير توسعه و پيشرفت

رئيس هيئت مديره شرکت اقتصادی و خودکفايی آزادگان، با ابراز رضايت از عملکرد شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) در دور اخير فعاليت، از حمايت جامع و کامل هلدينگ خودکفايی از برنامه ها و اقدامات توسعه ای شرکت رسا، خبر داد.
فرج اله فصيحی رامندی، اقدامات و فعاليت های شرکت رهاورد سازندگی آزادگان در دور اخير فعاليت را رو به رشد و پويا توصيف کرد و گفت: شرکت رسا در اين دور از فعاليت خود در مقايسه با دوره های گذشته، عملکرد بسيار مطلوبی داشته است و گام های بلندی در مسير توسعه و پيشرفت شرکت برداشته است.
برخي از اقدامات توسعه ای شرکت رسا
رئيس هيئت مديره شرکت اقتصادی و خودکفايی آزادگان، به برخی از اقدامات توسعه ای شرکت رسا اشاره کرد و گفت: خريد ابزار، تجهيزات و ماشين آلات عمرانی و ساختمانی؛ دريافت گواهی نامه های بين المللی؛ مشارکت فعال در طرح اقدام ملی مسکن و…. ازجمله موفقيت ها و دستاوردهای توسعه ای شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) در دور اخير فعاليت محسوب ميشود و حرکت شرکت رسا در مسير توسعه را نشان ميدهد.
فصيحی رامندی، تصريح کرد: اگرچه شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) در اين دور از فعاليت خود در مقايسه با دوره های گذشته، بسيار پويا و فعال عمل کرده است و گام های بلندی درراستای توسعه شرکت برداشته است، اما همچنان ظرفيتها و قابليت های بالقوه بسياری در اين شرکت وجود دارد که می بايست، بالفعل شوند.
چشم انداز برنامه های توسعه ای شرکت
رئيس هيئت مديره شرکت اقتصادی و خودکفايی آزادگان، به چشم انداز برنامه های توسعه ای شرکت رسا اشاره کرد و گفت: مجموعه خودکفايی در حال تبديل شدن به يکی از هلدينگ های برتر کشور است و ضرورت دارد که شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) به عنوان يکی از شرکت های زيرمجموعه اين هلدينگ، شکوفاتر و پوياتر عمل کند و گام های بلندتری در مسير توسعه بردارد.
حرکت در مسير تحقق اهداف سال «جهش توليد»
فصيحی رامندی، با اشاره به نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال «جهش توليد» و ضرورت توسعه اقدامات و فعاليت ها در مجموعه شرکت اقتصادی و خودکفايی آزادگان درجهت تحقق اهداف اين نامگذاری، تاکيد کرد: شرکت های زيرمجموعه شرکت اقتصادی و خودکفايی آزادگان برای تحقق اهداف شعار سال جاری ميبايست که ضمن توسعه و رونق بخشيدن بيش از پيش به اقدامات و فعاليت های خود، همچنين در بخش مالی و هزينه های صورت گرفته نيز همچون هميشه شفاف عمل کنند و با اين کار بستر دفاع از عملکرد خود در اين بخش را مهيا سازند.
حمايت کامل از برنامه های توسعه ای شرکت رسا
رئيس هيئت مديره شرکت اقتصادی و خودکفايی آزادگان، با بيان اينکه «هلدينگ خودکفايی با تمام ظرفيت های خود از شرکت های زيرمجموعه هلدينگ حمايت می کند و به دنبال توسعه فعاليت های اين شرکت ها است»، خاطرنشان ساخت: دراين راستا از برنامه های توسعه ای شرکت رهاورد سازندگی آزادگان نيز با جديت تمام حمايت می کنيم و به دنبال درخشش اين شرکت در سپهر صنعت ساخت و ساز کشور، هستيم.
فصيحی رامندی، تصريح کرد: فعاليت ها و اقدامات توسعه ای شرکت رهاورد سازندگی آزادگان در دور اخير فعاليت شرکت رسا، جای تقدير و تشکر دارد و من به سهم خود از زحمات هيئت مديره، مديرعامل و پرسنل شرکت، تشکر مي کنم.
وی، در پايان ابراز اميدواری کرد که برنامه های توسعه ای شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) با شتاب بيشتری ادامه پيدا کند.