دریافت گواهینامه HSE-MS توسط شرکت رسا

گام دیگری در راستای استانداردسازی فعالیت های شرکت رسا برداشته شد؛ دریافت گواهینامه HSE-MS توسط شرکت رهاورد سازندگی آزادگان

شرکت رهاورد سازندگی آزادگان(رسا) به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در جدیدترین دستاورد خود در بخش استانداردسازی اقدامات و فعالیت های شرکت متناسب با شاخص ها و معیارهای جهانی، موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE-MS) شد. با دریافت این گواهینامه، گام بلند دیگری در راستای توسعه ومتناسب سازی فعالیت های شرکت رسا مبتنی بر استانداردهای بین المللی، برداشته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، هر سازمان، بنگاه اقتصادی و کسب و کار که دارای گواهینامه HSE باشد، بدین معناست که آن مجموعه در راستای فعالیت خود و اجرای فرایندهای تعریف شده، کلیه الزامات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان و همچنین الزامات مربوط به محیط زیست را رعایت می کند.

براساس این گزارش، گواهینامه HSE پس از بررسی و تایید هیات نظارت بر اعطای این مهم و درقالب فرآیند مشخصی، اعطا می شود. برمبنای این فرآیند، “استانداردسازی سیستم مدیریت کیفیت برمبنای اصول تعیین شده توسط سازمان جهانی استانداردسازی”؛  “تنظیم ماموریت ها و راهکار رسیدن به اهداف مربوطه”؛ “فراهم آوردن الزامات موردنظر”؛ “تدوین و پیاده سازی مستندات مورد نیاز” و….. ازجمله مهم ترین پیش نیازهای دریافت گواهینامه HSE، محسوب می شوند.

این گزارش می افزاید، استاندارد HSE-MS که تلفیقی از ISO 14001 و OHSAS 18001 است، باهدف ارائه روشی هدفمند بر پایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست به طور دقیق تعیین و به طور مؤثر حذف و یا کنترل می‌ شوند، تهیه و تدوین شده است و به سازمان ها، شرکت ها، بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای واجد شرایط، اعطاء می شود.