مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع غذایی مینو کاسپین (سهامی خاص) به شماره ثبت 55406 و شناسه ملی 14008960016 با حضور کلیه صاحبان سهام، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و حسابرس قانونی شرکت در سالن اجتماعات ساختمان ساندوز تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، این مجمع پس از استماع دستورجلسه با دستور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه؛ تصمیم گیری در خصوص تغییر اقامتگاه قانونی شرکت و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه برگزار شد و در ادامه با ارائه گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنایع غذایی مینو کاسپین، تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 23 هزار درصدی انجام گرفت و به تصویب رسید.